Euro set BU FDC Cyprus 2020: 1 cent to 2 euro Kyrenia ships